2月

         
          OFF OFF
             
             
5 6 7 8 9
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
             
             
10 11 12 13 14 15 16
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
             
             
17 18 19 20 21 22 23
9時~ 9時~ OFF 9時~ 9時~ 9時~ OFF
裏グラ 裏グラ   裏グラ 金亀 金亀  
             
24 25 26 27 28 29  
OFF 9時~ OFF 9時~ 9時~ 9時~  
  金亀   裏グラ 裏グラ 裏グラ  
             
             
             
             

3月

           

            9時~ 
            裏グラ
             

OFF 9時~  9時~ OFF 9時~    9時~
  裏グラ  裏グラ    裏グラ  @岐阜大 裏グラ 
             
10 11 12 13 14 15
OFF 9時~    OFF 9時~  9時~  9時~ 
  裏グラ      裏グラ 裏グラ  金亀
             
16 17 18 19 20 21 22
OFF 9時~  9時~  OFF 9時~ 9時~  
  新グラ  裏グラ    新グラ  新グラ  @大経大
             
23 24 25 26 27 28 29
OFF  9時~  OFF OFF  9時~ 9時~  9時~
  新グラ      新グラ  新グラ  裏グラ 
             
30 31          
OFF 9時~           
  新グラ           

🔗LINK🔗

Twitter(@Glads2019) 

instagram(glads.shiga)

YouTube

2019年度新歓PV公開中!